ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS EXPO 2022

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden Beursdeelname MASTERS EXPO (hierna genoemd: ‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder ‘Beurs’: MASTERS EXPO; ‘Organisator: MASTERS HQ., ‘Exposant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de Organisator onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst; ‘Overeenkomst’: de tussen Organisator en Exposant gesloten overeenkomst ter zake van deelname aan de Beurs, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop; ‘Expositieruimte’: Amsterdam RAI complex, Europaplein, Amsterdam.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Organisator en Exposant. De toepasselijkheid van enige specifieke of algemene voorwaarden of bedingen van Exposant of derden wordt door Organisator uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Algemeen

De Beurs vindt plaats op 8, 9, 10, 11 en 12 december 2022 in de Amsterdam RAI, Europaplein, Amsterdam. Op donderdag 8 december is de Beurs geopend van 11.00 tot 19.00 uur. De beurs is op vrijdag 9 december geopend van 10.00 tot 19.00 uur, zaterdag 10 december van 12.00 tot 20.00 (VIP DAY), zondag 11 december van 10.00 tot 19.00 uur en maandag 12 december van 10.00 tot 18.00 uur. Organisator heeft het recht eenzijdig de openingstijden tijden aan te passen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Organisator een aanmelding van Exposant voor deelname aan de Beurs schriftelijk aanvaardt. Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om na inschrijving deelname aan de Beurs te weigeren, zonder opgaaf van redenen en zonder dat daaruit enige aanspraak voor de inschrijver kan ontstaan.

Artikel 5 – Verplichtingen van Organisatie

Organisator draagt zorg voor de voorbereiding en organisatie van de Beurs, het verzorgen van publiciteit omtrent de Beurs, de huur van de Expositieruimte, beveiliging, de aanwezigheid van een secretariaat en het (doen) leveren van standaard standruimtes. Uitsluitend de Organisator wijst aan de Exposant een standruimte toe in de Expositieruimte, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van Exposant. Organisator behoudt zich het recht voor om aan Exposant een grotere of kleinere standruimte toe te kennen dan om toewijzing waarvan Exposant heeft verzocht, zonder dat daaruit enige aanspraak van Exposant kan ontstaan.

Artikel 6 – Verplichtingen van Exposant

Exposant zal de deelnemingssom voldoen overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in artikel 11. Exposant dient de gehuurde standruimte tijdig in te richten en af te breken overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in artikel 7. Exposant zal de aan hem toegewezen standruimte uitsluitend voor expositiedoeleinden gebruiken; gedurende de openingstijden van de Beurs toezicht op zijn stand houden of doen houden; binnen de toegewezen standruimte geen goederen tentoonstellen onder de naam van derden en/of promotiematerialen van derden tonen en/of verspreiden; buiten de toegewezen standruimte op geen enkele wijze exposeren, promotionele activiteiten doen plaatsvinden en/of handel drijven in de ruimste zin van het woord; de aanwijzingen van Organisator en haar staf en het beveiligingspersoneel opvolgen. Exposant draagt er zorg voor dat de inrichting van de stand en de door hem tentoongestelde goederen en diensten in overeenstemming zijn met alle relevante wet- en regelgeving, waaronder onder meer toepasselijke brandveiligheidsvoorschriften, gemeentelijke verordeningen en huishoudelijke reglementen van de Expositieruimte.

Organisator behoudt zich het recht voor Exposant op te dragen, indien nodig, de inrichting van zijn stand te wijzigen, hetzij in het belang van de Beurs, hetzij vanwege voornoemde wet- en regelgeving. Organisator is gerechtigd om, indien nodig, wijzigingen aan de stand te laten uitvoeren door de door Organisator gecontracteerde standbouwfirma. Exposant is verantwoordelijk voor de bijkomende kosten hiervan. Exposant is verantwoordelijk voor het gedrag van alle door hem aangestelde of onder zijn toezicht werkende personen. Organisator is gerechtigd eenieder uit de Expositieruimte te verwijderen die de orde en rust in gevaar brengt of dreigt te brengen, of die de algemeen aanvaarde normen van fatsoenlijk gedrag en goede manieren overtreedt, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Organisator.

Organisator en haar staf en leden van de bewakingsdienst hebben te allen tijde vrije toegang tot alle standruimten teneinde controle uit te oefenen of werkzaamheden te verrichten in het belang van de Beurs. Indien tijdens of voor de Beurs gerede twijfel ontstaat omtrent de herkomst respectievelijk eigendom van een voorwerp, verplicht Exposant zich het betreffende voorwerp op te laten slaan in een door organisator aangewezen, afgesloten ruimte, teneinde uitsluitsel te verkrijgen omtrent de herkomst respectievelijk eigendom daarvan. Exposant verleent in een dergelijk geval alle medewerking teneinde onwelkome publiciteit voor de Beurs en/of organisator zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7 – Tijdschema opbouw / demontage

De Expositieruimte is geopend voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede voor het binnenbrengen van tentoonstellingsmaterialen voor vrije bouw op maandag 5 december van 8:00 – 20:00, dinsdag 6 december van 8:00 tot 20:00 uur en woensdag 7 december vanaf 8:00 tot 20:00 uur, tenzij anders overeengekomen. Uniforme bouw start woensdag 7 december. De stands dienen op donderdag 8 december 2022 om 09:00 uur volledig te zijn opgebouwd en ingericht. Verwijderen van de tentoonstellingsmaterialen alsmede het demonteren en afvoeren van de stands dient te geschieden op maandag 12 december 2022 vanaf 18.45 uur tot 00:00. En dinsdag 13 december 2022 van 8.00 tot 20.00 uur alleen voor vrije bouw, tenzij anders overeengekomen. Indien Exposant bovenstaande termijnen niet nakomt, behoudt organisator zich het recht voor passende maatregelen te treffen, waaronder onder meer ontzegging van deelname aan de Beurs en het demonteren en afvoeren van de stand op kosten van de exposant. Opbouwtijden kunnen zonder opgaaf van redenen door Organisator gewijzigd worden.

Artikel 8 – Annulering door Organisator

Organisator kan om zwaarwegende redenen, zulks ter hare beoordeling, de Beurs annuleren, verplaatsen en/of uitstellen, door middel van een mondelinge en/of schriftelijke opzegging en/of mededeling aan Exposant. In geval van verplaatsing en/of uitstel is exposant hieraan gebonden. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel door Exposant en/of derden als gevolg van de annulering, verplaatsing en/of uitstelling geleden en nog te lijden schade. In geval van annulering zal organisator de op het moment van annulering reeds door Exposant voldane deelnemingssommen aan Exposant niet restitueren. In geval van overmacht geldt het bepaalde in artikel 15 en kan door Exposant geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds voldane deelnemingssommen. Organisator adviseert Exposant er zorg voor te dragen dat een annuleringsclausule is opgenomen in de eigen verzekering.

Artikel 9 – Annulering door Exposant

Exposant heeft tot zes maanden voor opbouw van de Beurs, 5 juni 2022, het recht om zijn deelname aan de Beurs te annuleren, met concrete opgaaf van redenen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In dit geval dient door Exposant 50% van de totale deelnamesom te worden voldaan aan Organisator. Bij annulering tot vier maanden voor opbouw van de Beurs, 5 augustus 2022, dient door de Exposant 75% van de totale deelnamesom te worden voldaan. Bij annulering tot 1 maand voor opbouw van de Beurs, 4 november 2022, dient door Exposant 100% van de totale deelnamesom te worden voldaan. Bij annulering na 4 november 2022 dient 125% van de totale deelnamesom door de Exposant te worden voldaan aan Organisator. De 125% annuleringsom staat voor de reeds gemaakte kosten door de Organisator en de nog te maken kosten als gevolg van de annulering. Bij annulering dient de annulering fee per direct te worden voldaan met een maximale betalingstermijn van 14 dagen. Bovenstaande geldt ook voor meerjarige contracten. De annuleringskosten wordt berekend op basis van de som van alle jaren.

Artikel 10 – Prijzen

Alle prijzen en overige tarieven van organisator zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw). In de deelnemingssom zijn begrepen de kosten van de standruimte, de huur van de expositieruimte en schriftelijk overeengekomen extra’s. Niet in de deelnemingssom zijn begrepen overige kosten als transport, laden, lossen en plaatsen van de materialen van exposant; reis- en verblijfskosten van de standbezetting; extra inrichting van de stand met bijvoorbeeld meubilair, vitrines, decoraties en extra verlichting. Organisator is gerechtigd de stijging van onder meer kostprijsfactoren aan exposant door te berekenen middels een tariefverhoging. Indien een dergelijke tariefsverhoging wordt doorberekend binnen één maand na het sluiten van een overeenkomst heeft de exposant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 11 – Betaling

Tegelijk met de schriftelijke bevestiging van deelname ontvangt exposant een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken. Exposant zal zich nadrukkelijk houden aan de gemaakte afspraken. Deze factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Wordt minder dan zes weken vóór de opening van de Beurs ingeschreven, dan ontvangt exposant tegelijk met de schriftelijke bevestiging van deelname een factuur voor de volledige deelnemingssom. Deelnamesom dient door exposant binnen vijf dagen te worden voldaan waarbij de deelnamesom binnen vijf dagen op rekening van organisator dient bijgeschreven te zijn.

Indien de volledige deelnamesom één maand voor opbouw van de Beurs, 4 november 2022, niet op de rekening van organisator is bijgeschreven, dient betaling van 125% van de deelnamesom alsnog te worden voldaan en wordt deelname uitgesloten.

Alle aan organisator verschuldigde bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Exposant heeft verder geen recht om enige betalingsverplichting jegens organisator op te schorten. Organisator is gerechtigd exposant de toegang tot de Beurs te ontzeggen totdat volledige betaling door exposant heeft plaatsgevonden. Door het verstrijken van de betalingstermijn is exposant automatisch in verzuim. Exposant is over alle bedragen die niet uiterlijk één maand, 4 november 2022, vóór de opbouw van de Beurs zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te berekenen tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt berekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien exposant jegens organisator in verzuim is, is hij verplicht organisator de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door exposant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,- per keer. Deze bepaling kan ook worden ingeroepen wanneer organisator slechts een enkele herinnering, ingebrekestelling en/of aanmaning heeft verstuurd of heeft doen versturen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Organisator

Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit enig handelen of nalaten van organisator en/of haar ondergeschikten of onder haar toezicht staande derden gedurende opbouw, afbraak en looptijd van de Beurs, of die anderszins verband houdt met de Beurs. Onder het vorenstaande zijn met name begrepen verlies, diefstal of beschadiging van materialen van exposant of derden; schade als gevolg van stroomonderbrekingen, stroomvariaties en onderbreking in verwarming en verlichting; enig letsel dat exposant of derden is overkomen of toegebracht in het kader van de Beurs; gevolgschade van exposant of derden, daaronder begrepen vertragingsschade, bedrijfsschade, vermogensschade en immateriële schade. Evenmin is organisator aansprakelijk voor de inhoud van de boodschap die door exposant tijdens de Beurs wordt uitgedragen.
Mocht de organisator toch onverhoopt aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van organisator jegens exposant te allen tijde beperkt tot maximaal tien procent van het bedrag van de overeengekomen deelnemingssom.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Exposant

Exposant is aansprakelijk voor alle schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit enige handelen of nalaten van exposant en/of zijn ondergeschikten of onder zijn toezicht staande derden gedurende opbouw, afbraak en looptijd van de Beurs, of die anderszins verband houdt met de Beurs. Onder het vorenstaande is met name begrepen de schade toegebracht aan standmaterialen en/of het letsel toegebracht aan personen gedurende genoemde periode in de expositieruimte.

Indien een Exposant tekenen van verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius of koorts heeft, is Organisator gerechtigd de Exposant zonder overleg te weigeren of van de beurs te verwijderen.

Artikel 14 – Vrijwaring

Exposant vrijwaart organisator voor aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen vergoedingen van schade, kosten of rente. Meer in het bijzonder vrijwaart exposant organisator voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op het gebruik door organisator van door exposant verstrekt tekst- en/of beeldmateriaal, daaronder begrepen aanspraken van derden inzake (beweerdelijk inbreuk op) intellectuele eigendomsrechten en/of voorschriften met betrekking tot het maken van reclame. Tevens vrijwaart exposant organisator voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook met betrekking tot verlies, diefstal of waardevermindering van goederen en/of schade en/of letsel toegebracht aan personen, welke in verband staan met de Beurs.

Artikel 15 – Overmacht

Indien organisator door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens exposant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting voor de duur van de overmachttoestand opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van organisator onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens exposant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van organisator kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), stakingen, ziektes, epidemieën en pandemieën, niet-nakoming door leveranciers van wie organisator bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is (waaronder begrepen de exploitant van de Expositieruimte en het standbouwbedrijf), inbraak,  telecommunicatiestoringen en/of in verband met enige instructie van ter zake bevoegde autoriteiten. Indien de overmachtsituatie langer dan dertien maanden duurt hebben beide partijen het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie die rechtvaardigt. Organisator zal dan 50% van de deelnamesom aan de Exposant terugstorten.

Artikel 16 – Verzekering

Materialen van exposant en derden, alsmede transport, vertraging, verlies, diefstal, schade en waardevermindering daarvan, persoonlijk letsel en gevolgschade zijn niet door de verzekering van organisator gedekt en organisator is hiervoor niet aansprakelijk. Organisator adviseert exposant nadrukkelijk hiervoor de benodigde verzekeringen zelf af te sluiten.

Artikel 17 – Verzuim / ontbinding

Indien exposant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is organisator gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door exposant voldoende zeker is gesteld; en/of de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden zonder dat restitutie van bepaalde facturen plaatsvindt. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van exposant, zal de overeenkomst met exposant van rechtswege zijn ontbonden.

Artikel 18 – Partners op de stand

Exposant dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de organisator voor deelnemende partijen op de stand, waaronder partners en leveranciers. Dit geldt voor iedere partij die zichtbaar aanwezig is met logo of andere naamsvermelding en andere aanwezigheid in de meeste ruime zin van het woord. Organisator behoudt zich het recht voor om per partij te beoordelen of er toestemming wordt verleend. Dit zal vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Indien door exposant voor deelnemende partijen vooraf geen toestemming is gevraagd aan de organisator, riskeert exposant dat deze partijen van de stand zullen worden verwijderd. Tevens riskeert de exposant een boete van € 1500,- per partij die niet is gemeld. Zonder schriftelijke toestemming van organisator is deelname van bij organisator onbekende derden überhaupt niet toegestaan.

Exposant dient alle cateraars op hun stand te melden bij Organisator. De cateraars dienen een geldig HACCP formulier aan te leveren bij Organisator voor opbouw van de Beurs.

Artikel 19 – Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen op enige bepalingen in een overeenkomst en/of voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door organisator zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 20 – Overdracht van rechten

Het is organisator te allen tijde toegestaan de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Exposant is hiertoe slechts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator.

Artikel 21 – Uitvoering

Exposant draagt zorg voor de volledige opbouw en inrichting van de stand. Bij vrije bouw is een aaneengesloten wand grenzend aan het gangpad enkel toegestaan mits 50% van de gehele breedte van de wand open blijft, met een maximum van 4 meter lengte (afwijkingen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de organisatie).

Wanden hoger dan drie meter en grenzend aan andere stands dienen ook aan de buitenzijde volledig te worden afgewerkt.
Truss(constructies) tot en met een hoogte van 4 meter dienen te allen tijde volledig ingepakt te worden met hard materiaal. Water en elektriciteit dienen te worden aangevraagd bij RAI Amsterdam -Exhibitor Services.  Zij zullen de exposant rechtstreeks factureren.

Muziek / geluid (DJ’s, tape-muziek, live muzikant etc.) op de stand is niet toegestaan. Geluid ten behoeve van productpresentaties dienen separaat aangevraagd te worden bij de organisatie. De exposant dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen; in geval van schending van het regelement, behoudt de organisatie zich het recht voor de stand onherroepelijk af te sluiten.

Het volledige standontwerp (incl. eventueel plan voor artiesten) dient uiterlijk 17 oktober 2022 ingediend te worden bij de technisch producent van MASTERS EXPO.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

GENERAL CONDITIONS MASTERS EXPO 2022

 

Clause 1 – Definitions

In these General Conditions for participation in MASTERS EXPO (hereinafter referred to as ‘Conditions’) the following terms are given to have the following meanings: Fair: MASTERS EXPO, Organiser: MASTERS HQ., Exhibitor: any natural or legal person with whom the Organiser negotiates the conclusion of an Agreement, Agreement: the agreement concluded between Organiser and Exhibitor for participation in the fair and any amendments or additions to that agreement, Exhibition Venue: Amsterdam RAI complex, Europaplein, Amsterdam.

Clause 2 – Applicability

These Conditions constitute part of the Agreement and apply to all related (legal) negotiations between Organiser and Exhibitor. Organiser expressly rejects the applicability of any of the Exhibitor’s or any third party’s specific or general conditions or stipulations.

Clause 3 – General

The fair will be held on 8, 9, 10, 11 and 12 December 2022 in the Amsterdam RAI, Europaplein, Amsterdam. Thursday 8 December the fair will be open from 11.00 to 19.00. The fair is open from 10.00 to 19.00 hours on Friday 9 December, from 12.00 – 20.00 hours on Saturday 10 December (VIP Day). From 10.00 – 19.00 hrs on Sunday 11 December and from 10.00 – 18.00 hrs on Monday 12 December. Organiser has the right to unilaterally adjust the opening hours.

Clause 4 – Conclusion of an Agreement

An Agreement is only concluded if and insofar as Organiser accepts a registration by Exhibitor for participation in the fair in writing. Organiser expressly reserves the right to refuse participation in the fair after registration without giving any reason and without the registrant being able to derive any rights from such refusal.

Clause 5 – Obligations of the Organization

Organiser shall take care of the preparation and organization of the fair, publicity for the fair, the rental of the Exhibition Venue, security, the presence of a secretarial office and the supply of standard stand areas. Only Organiser shall allocate Exhibitor a stand area in the Exhibition Venue, considering the Exhibitor’s wishes as far as possible. Organiser reserves the right to allocate Exhibitor a larger or smaller stand area than Exhibitor has requested, without Exhibitor deriving any rights from such allocation.

Clause 6 – Obligations of the Exhibitor

Exhibitor shall remit the participation fee in accordance with what is defined in that respect in Clause 11. Exhibitor shall furnish and decorate the rented stand area promptly and dismantle it in accordance with what is defined in that respect in clause 7. Exhibitor shall use the allocated stand area solely for exhibition purpose, shall supervise or arrange supervision of his stand during the opening hours of the fair, shall not exhibit any goods at the allocated stand area under the name of third parties and / or display or distribute promotional materials of third parties, shall not exhibit or organise any promotional activities or conduct any business in the broadest sense of the words outside the allocated stand area and shall follow the instructions of Organiser and its staff and the security personnel. Exhibitor shall ensure that the furnishing and decoration of the stand and the goods and services exhibited are in accordance with all relevant laws and legislation, including the applicable fire regulations, municipal bye-laws and the house rules of the Exhibition Venue.

Organiser reserves the right to instruct Exhibitor, if necessary, to change the furnishing and / or decoration of his stand either in the interest of the Fair or due to the aforementioned law and legislation. Organiser is entitled, where necessary, to have changes made to the stand by the stand building firm contracted by Organiser. Exhibitor is responsible for any associated costs. Exhibitor is responsible for the conduct of all persons appointed by him or working under his supervision. Organiser is entitled to remove anyone from the Exhibition Venue who is disturbing the order and peace or threatening to do so or exceeding the generally accepted bounds of respectable behaviour and good manners, the definition of such being solely at the discretion of Organiser.

Organiser and its staff and members of the security service have free access to all stand areas at all times to exercise control or carry out work in the interests of the fair. If, during or before the fair, any reasonable doubt arises as to the origin or ownership of any object, Exhibitor undertakes to allow the object in question to be stored in an enclosed area designated by Organiser to determine the origin or ownership of such object. In such a case, Exhibitor shall cooperate fully in limiting any unwelcome publicity for the fair and / or Organiser as far as possible.

Clause 7 – Construction / dismantling time schedule

The Exhibition Venue is open for constructing and setting up stands and bringing in exhibition materials for free construction on Monday 5 December 2022 from 08.00 to 20.00 hours, Thursday 6 December from 8.00 to 20.00 hours and Wednesday 7 December from 8.00 to 20.00 hours unless otherwise agreed. Uniform construction starts at Wednesday 7 December. The stands must be fully furnished and decorated by Thursday 8 December 2022 at 09.00 hours. Removal of the exhibition materials and dismantling of the stands must be carried out on Monday 12 December 2022 from 18.45 hours till 00:00. And Tuesday, December 13, 2022 from 8.00 till 20.00 hours only for free construction, unless otherwise agreed. Should Exhibitor fail to comply with the aforementioned times, then Organiser reserves the right to take appropriate measures, including cancellation of participation in the fair and dismantling and removing the stand at the cost of Exhibitor. Build times can be changed by Organiser without giving any reason.

Clause 8 – Cancellation by Organiser

Organiser has the right to cancel, relocate and / or postpone the Fair by informing Exhibitor by means of verbal and / or written cancellation and / or notification for important reasons, at the discretion of Organiser. In the event of relocation and / or postponement, Exhibitor is bound by this. Organiser is not liable in any way for any damages suffered by Exhibitor and / or third parties as a result of the cancellation, relocation and / or postponement. In the event of cancellation, Organiser shall not refund Exhibitor any participation fees already paid by Exhibitor at the time of cancellation. In the event of force Majeure, what is defined in clause 15 applies and Exhibitor cannot claim any refund of participation fees already paid. Organiser advises Exhibitor to ensure that a cancellation clause is included in his own insurance.

Clause 9 – Cancellation by Exhibitor

Exhibitor has the right to cancel his participation in the fair up to six months before the setup of the fair, 5 June 2022, giving his reasons unless otherwise agreed in writing. In this case, Exhibitor shall pay Organiser 50% of the total participation fee. In the event of cancellation within four months of the setup of the fair, 5 August 2022, the Exhibitor shall pay 75% of the total participation fee. Cancellation till 1 month before the event, 4 November 2022, Exhibitor shall pay Organiser 100% of the total participation fee. Cancellation after 4 November 2022, the Exhibitor shall pay 125% of the total participation fee. The cancellation fee of 125% represents the costs already incurred and to be incurred as a result of the cancellation. Upon cancellation, the cancellation fee must immediately be paid with a maximum payment period of 14 days. The above also applies to multi-year contracts. The cancellation fee is calculated based on the sum of all years.

Clause 10 – Prices

All Organisers prices and other rates are expressed in Euros and exclusive of turnover tax (VAT). The participation fee includes the costs of the stand area, the rental of the Exhibition Venue and extras agreed in writing. The participation fee does not include other costs such as transport, loading, unloading and installing Exhibitor’s materials, travel and accommodation expenses for the stand personnel, or extra fitting out of the stand with furniture, display cases, decoration or extra lighting, for example. Organiser is entitled to charge Exhibitor for increases in cost price factors, for example, by means of an increase in rates. If such a rate, increase is charged within one month of concluding an agreement Exhibitor is entitled to dissolve the agreement immediately.

Clause 11 – Payment

Along with the written confirmation of participation, Exhibitor will receive a written confirmation of the payment agreements made. Exhibitor shall strictly observe the agreements made. The invoice must be remitted within fourteen days of the invoice date. If registration takes place less than six weeks before the opening of the fair, then Exhibitor will receive an invoice for the entire participation fee at the same time as written confirmation of participation. Exhibitor shall remit the participation fee within five days whereby the participation fee must be credited to Organiser’s account within five days. If the entire participation fee has not been credited Organiser’s account one month before setup of the fair, 4 November 2022, then payment is still due, but participation is ruled out. All amounts due to Organiser must be remitted without discount, withholding or deduction. Exhibitor has no right to suspend any obligation to pay Organiser. Organiser is entitled to refuse Exhibitor access to the fair until Exhibitor has made full payment. On expiry of the payment period Exhibitor is automatically in default. Default interest is payable by Exhibitor on all amounts not paid by one month before setup of the fair, 4 November 2022, from that day at 1% per month, calculated up to the day of full payment whereby part of a month is calculated as a full month. Each year, at the end of the year, the amount on which the interest is calculated will be increased by the interest owed for that year. If Exhibitor is in default in respect of Organiser he is obliged to pay Organiser all cost incurred both in and out of court in full. The costs incurred out of court payable by Exhibitor amount to at least 15% of the amount remaining unpaid, with a minimum of € 200 each time. This condition can be invoked even if Organiser has only had to send a single reminder, notification of default or demand or instruct a third party to do so.

Clause 12 –Organiser’ liability

Organiser does not accept any liability for damage ensuring in any way from any acts or emissions on the part of Organiser or its subordinates or third parties under its supervision during the setup, dismantling or duration of the fair or in any other way connected to the fair. The aforementioned includes, in particular, loss, theft or damage of materials belonging to Exhibitor or third parties, damage as a result of power cuts, variations in current or interruptions in the heating or lighting, any injury sustained by Exhibitor or third parties within the context of the fair, resulting damage suffered by Exhibitor or third parties, including losses due to delays, trading losses, financial loss and immaterial damage. Neither is Organiser liable for the content of the message expressed by Exhibitor during the fair. Should the Organiser nevertheless be held liable then Organiser’s liability towards Exhibitor is limited at all times to a maximum of ten percent of the amount of the agreed participation fee.

Clause 13 –Exhibitor’s liability

Exhibitor is liable for all damage ensuring from any act or emission on the part of Exhibitor or his subordinates or third parties under his supervision during the setup, dismantling and duration of the fair or in any way connected with the fair. The above includes, in particular, any damage caused to stand materials and injury sustained by persons during the aforementioned period in the Exhibition Venue. If an Exhibitor has any signs of cold symptoms or elevation up to 38 degrees Celsius or fever, Organizer is entitled to refuse or remove the Exhibitor from the show without consultation.

Clause 14 – Indemnification

Exhibitor indemnifies Organiser against any claims by third parties including remuneration of losses, costs or interest. More particularly, Exhibitor indemnifies Organiser for all claims by third parties in respect of the use by Organiser of any text or image material supplied by Exhibitor, including claims by third parties in respect of (alleged infringement of) intellectual property rights and / or regulations with regard to advertising. Exhibitor also indemnifies Organiser against all claims by third parties whatsoever in respect of loss, theft or depreciation of goods and/or damages or injury sustained by persons connected in any way with the fair.

Clause 15 – Force Majeure

If Organiser is unable to fulfil its obligations towards Exhibitor due to a non-attributable shortcoming, compliance with that obligation will be suspended for the duration of the force majeure. Force Majeure is given to mean, in any event, any circumstance independent of Organiser’s will that obstructs the fulfilment of its obligation towards Exhibitor either partly or entirely, or due to which fulfilment of its obligations cannot reasonably be demanded of Organiser, regardless of whether the circumstances could have been foreseen at the time of concluding the Agreement. Such circumstances include, in any event: states of emergency (such as extreme weather conditions, fire and lightning strike), strikes, diseases, epidemics and pandemics, non-compliance by suppliers on whom Organiser is dependent for execution of the Agreement (including the operator of the Exhibition Venue and the stand building company), burglary, telecommunication breakdowns and/or in connection with any instruction from relevant authorities. If the force majeure persists for longer than thirteen months, then both parties have the right to dissolve the Agreement entirely or partially by registered post insofar as the force majeure situation justifies as much. The Organiser will then refund 50% of the participation fee to the Exhibitor.

Clause 16 – Insurance

Organiser’s insurance does not cover materials belonging to Exhibitor and third parties as well as transport, delays, loss, theft, damage and depreciation thereof, personal injury and consequential loss and organizer is not liable for this. Organiser expressly advises Exhibitor to conclude the necessary insurances himself.

Clause 17 – Default / dissolution

If Exhibitor fails to fulfil any obligation ensuing from the Agreement properly or on time, then he is deemed to be in default without notice of default and Organiser is entitled to suspend execution of the Agreement until fulfilment by Exhibitor has been sufficiently ensured and / or dissolve the Agreement partially or entirely without refund of any payments. In the event of (temporary) moratorium on payment, bankruptcy, closure or dissolution of Exhibitor’s company, the Agreement with Exhibitor will be legally deemed dissolved.

Clause 18 – Partners at the stand

Exhibitor must request prior written permission from the organizer for participating parties on the stand, including partners and suppliers. This applies to every party that is visibly present with a logo or other name and other presence in the broadest sense of the word. Organizer reserves the right to assess per party whether permission is granted. This will be made known in writing in advance. If the exhibitor has not requested permission from the organizer in advance for participating parties, the exhibitor risks that these parties will be removed from the stand. The exhibitor also risks a fine of €1.500,- per party that has not been reported. Without written permission from the organizer, participation of third parties unknown to the organizer is not permitted at all.

Exhibitor must report all caterers on their stand to Organizer. The caterers must submit a valid HACCP form to Organizer for setting up the Fair.

Clause 19 – Amendments and additions

Amendments and additions to any of the conditions in an Agreement and / or Conditions are only valid if laid down by Organiser in writing and only apply to the Agreement in question.

Clause 20 – Transfer of rights

Organiser is entitled at all times to transfer the rights ensuing from the Agreement to third parties. Exhibitor is only entitled to do so after prior written consent from Organiser.

Clause 21 – Implementation

The exhibitor shall be responsible for the complete construction and furnishing of the stand. In the case of free stand construction, a continuous wall adjacent to the aisle is only permitted on condition that 50% of the entire width of the wall remains open, with a maximum of 4 metres in length (deviations only after written permission from the organization). Walls higher than three meters and adjacent to other stands must also be completely finished on the outside. Truss (constructions) up to and including a height of 4 meters should at all times be fully packed with hard material. Water and electricity must be requested from RAI Amsterdam -Exhibitor Services.  They will invoice the exhibitor directly.

Music/sound (DJs, tape music, live musician etc.) is not allowed on the stand. Sound for product presentations must be requested separately from the organization. The exhibitor must at all times follow the instructions of the organization; in case of violation of the regulations, the organization reserves the right to irrevocably close down the stand.

The complete stand design (including any plan for artists) must be submitted to the technical producer of MASTERS EXPO no later than 17 October 2022.

Clause 22 – Applicable law and competent court

These Conditions and the Agreement are governed by the law of the Netherlands. Any disputes as a result of an Agreement or these Conditions shall be settled, insofar as not otherwise imperatively prescribed by law, by the competent court of Amsterdam.

ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS COMPANY 300

 

 1. Definities
  • Member: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij MASTERS HQ.;
  • Membership: elke overeenkomst tussen MASTERS HQ. en Member of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten genoemd in het Membershipcontract;
  • Membershipcontract; het contract gesloten tussen MASTERS HQ. en de Member en/of Mediabureau betreffende het Membership: MASTERS COMPANY of PREMIUM MASTERS COMPANY of ELITE MASTERS COMPANY of ROYAL MASTERS COMPANY;
  • Plakkaat: een aankondiging;
  • MASTERS MAGAZINE: het MASTERS book/magazine;
  • Vermelding: bedrijfsgegevens, omschrijving, contactgegevens en beeld ten behoeve van een Member;
  • MASTERS DAILY PAPER: dagelijkse digitale nieuwsbrief die verstuurd wordt vanuit MASTERS HQ.;
  • Advertorial: reclame-uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;
  • MASTERS COMPANY: een Member van de MASTERS COMPANY 300;
  • MASTERS ADVISORY BOARD: door de CEO van MASTERS HQ. geselecteerde personen die werkzaam zijn bij MASTERS HQ. of bij relaties van MASTERS HQ.;
  • MASTERS EXPO; de meest exclusieve zakenbeurs ter wereld;
  • MASTERS & MASLOW; kennis event tijdens MASTERS EXPO
  • Menukaart; Overzicht van alle mogelijkheden binnen MASTERS HQ.;
  • Participant Pass: toegangspas voor MASTERS EXPO
  • Algemene Voorwaarden: deze Algemene MASTERS COMPANY 300 Voorwaarden;
  • Diensten: de door MASTERS HQ. aan Member op basis van de Opdracht te leveren diensten;
  • Digitale Diensten: de door MASTERS HQ. online te leveren diensten;
  • Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Vermelding;
  • Inleverdatum: uiterste datum waarop MASTERS HQ. nog druk gereed Materiaal van Member voor een specifieke plaatsing accepteert;
  • Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Member met MASTERS HQ. een Membershipcontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
  • Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten;
  • Opdrachtgever: Member en of het Mediabureau;
  • Partijen: Opdrachtgever en MASTERS HQ. tezamen;
  • Membershipkosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;
  • MASTERS HQ.: de navolgende tot de MASTERS HQ. behorende vennootschappen: MASTERS HQ., gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (1182 AL) Amstelveen, aan Amstelzijde 87, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 57446601,
  • Sluitingsdatum: uiterste datum waarop MASTERS HQ. nog Opdrachten van Member voor specifieke te leveren Diensten accepteert;
  • Website: een door MASTERS HQ. aangeboden website, mobiele website, applicatie of ander digitaal medium dat MASTERS HQ. bezit en/of exploiteert;
 1. Toepasselijkheid
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Membershipcontracten tussen MASTERS HQ. en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van het Membershipcontract tussen MASTERS HQ. en Opdrachtgever.
 • MASTERS HQ. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Membershipcontracten. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen MASTERS HQ. en Opdrachtgever worden afgeweken.
 • MASTERS HQ. wijst de toepassing van enige (algemene) Voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
 • In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, het Membershipcontract en/of andere Voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze Voorwaarden de volgende rangorde. Het Membershipcontract prevaleert boven de Algemene Voorwaarden, welke op hun beurt prevaleren boven eventuele andere van toepassing verklaarde Voorwaarden.
 1. Aanbod en totstandkoming
  • Het Membershipcontract komt tot stand door een schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door MASTERS HQ. verstrekte schriftelijke contract of door een mondelinge acceptatie.
  • MASTERS HQ. kan op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.
  • MASTERS HQ. kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. MASTERS HQ. is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen.
  • De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een MASTERS MAGAZINE of MASTERS DAILY PAPER is beperkt en kan per uitgave verschillen.
  • Diensten waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Vermelding zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.
  • Een Membershipcontract komt alleen tot stand als de Member is voorgedragen door een MASTERS COMPANY of is uitgenodigd door MASTERS HQ. en na akkoord van de MASTERS ADVISORY BOARD.
  • Maximaal 300 Members kunnen het predicaat MASTERS COMPANY ontvangen. Deze 300 members vallen onder vier levels: MASTERS COMPANY of PREMIUM MASTERS COMPANY of ELITE MASTERS COMPANY of ROYAL MASTERS COMPANY.
 1. Voorschriften aanlevering
  • Indien Opdrachtgever aan MASTERS HQ. niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Materiaal en/of -Materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft MASTERS HQ. het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
  • Het Materiaal moet in het bezit van MASTERS HQ. zijn voor de door MASTERS HQ. vastgestelde Inleverdatum van het betrokken MASTERS MAGAZINE of MASTERS DAILY PAPER. MASTERS HQ. behoudt zich het recht voor om Materiaal dat na de Inleverdatum in het bezit van MASTERS HQ. is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.
  • Materiaal dient via materiaal@mastershq.nl te worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in de brochure.
  • MASTERS HQ. neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materiaal. MASTERS HQ. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit Materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.
 1. Afwijzing/ opschorting
  • MASTERS HQ. is te allen tijde gerechtigd een Vermelding te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Vermelding en alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het MASTERS MAGAZINE of MASTERS DAILY PAPER waarin de Vermelding geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van MASTERS HQ..
  • MASTERS HQ. behoudt zich daarnaast het recht de Vermelding te weigeren indien de strijdigheid met de wet- en regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Materiaal door MASTERS HQ. (artikel 4). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
  • In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze MASTERS COMPANY 300 voorwaarden vermelde of met MASTERS HQ. overeengekomen Voorwaarden, is MASTERS HQ. gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel het Membershipcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 1. Garantie/ vrijwaring door Opdrachtgever
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat de bij MASTERS HQ. aangeleverde Vermelding en voldoen aan wet- en regelgeving. MASTERS HQ. heeft het recht om de Diensten waaronder plaatsing van de Vermelding(en) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren. Opdrachtgever blijft in dat geval jegens MASTERS HQ. gehouden om de gecontracteerde vermeldingsruimte te betalen.
 • De Opdrachtgever vrijwaart MASTERS HQ., alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit: (a) het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever/Member; en (b) het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever/Member in strijd met het bepaalde in het Membershipcontract en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever stelt MASTERS HQ. en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten, schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.
 • Indien de aangeleverde Vermelding (een verwijzing naar) een door de Member georganiseerd kansspel bevat, dan dient Member daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Member tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart MASTERS HQ. ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst.
 1. Uitvoering Opdracht Verplichtingen MASTERS HQ.
 • MASTERS HQ. zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. MASTERS HQ. verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 • MASTERS HQ. behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder het Membershipcontract, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. MASTERS HQ. is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
 • MASTERS HQ. streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden Materiaal, maar kan bij de levering van Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van MASTERS HQ., een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.
 • MASTERS HQ. is gerechtigd om Diensten die voor een bepaalde editie van MASTERS MAGAZINE zijn gereserveerd, naar een volgende editie van MASTERS MAGAZINE te verplaatsen.
 • Eventuele klachten ten aanzien van door MASTERS HQ. geleverde Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het vermeldingsmateriaal, plaatsing van de Vermelding en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende MASTERS MAGAZINE, of de eerste vertoning online schriftelijk aan MASTERS HQ. ter kennis te zijn gebracht.
 • Member zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in het Membershipcontract. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in het Membershipcontract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:

(a) het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;

(b) het doen van onrechtmatige uitlatingen;

(c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastigvallen van personen;

(d) het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;

(e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door MASTERS HQ. aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;

(f) het aannemen van een valse identiteit;

(g) het beperken van derden in de mogelijkheid de door MASTERS HQ. aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken

 1. Tarieven

8.1       Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door MASTERS HQ. op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan MASTERS HQ. Membershipvormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.

8.2       Ten aanzien van de Diensten worden de Membershiptarieven door middel van brochures gepubliceerd.

8.3       MASTERS HQ. behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

 1. Vergoeding en betaling
 • De Opdrachtgever zal voor de door MASTERS HQ. geleverde Diensten de in het Membershipcontract vermelde vergoeding betalen, op de in het Membershipcontract aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt in drie termijnen. Eén factuur van 20% direct na het tekenen van het Membershipcontract, de tweede factuur van 40% in januari en een derde factuur van % 40 in juni tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. MASTERS HQ. kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in het Membershipcontract vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 • Voor het registreren geldt een eenmalige registratiebijdrage van €750,- excl. btw. Deze bijdrage wordt op de eerste factuur in rekening gebracht.
 • MASTERS HQ. zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om door MASTERS HQ. onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen) boeken.
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 100 (honderd Euro) (exclusief BTW) per factuur in rekening gebracht.
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan MASTERS HQ. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door MASTERS HQ. aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 • Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is MASTERS HQ. gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, sinds 1 juli 2013 is dat 8,5%. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen, voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever is gedurende 30 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij MASTERS HQ. te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing. Zolang de Opdrachtgever het Membershipcontract dan wel de opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van dat Membershipcontract of die Opdracht.
 • Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van MASTERS HQ. leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen MASTERS HQ. en Opdrachtgever gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van MASTERS HQ. leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
 • Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Vermelding op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor MASTERS HQ. in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald worden.
 1. Annulering

10.1       Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de samenwerking eenzijdig te beëindigen na het tekenen van de overeenkomst.

10.2    Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Vermelding op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor MASTERS HQ. in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moeten extra kosten door Opdrachtgever worden betaald.

10.3    Bij annulering door Opdrachtgever dient 125% van de volledige som door de Opdrachtgever te worden voldaan aan MASTERS HQ. De 125% annuleringsom staat voor de reeds gemaakte kosten door MASTERS HQ. en de nog te maken kosten als gevolg van de annulering. Bij de annulering dient de annulering fee per direct te worden voldaan met een maximale betalingstermijn van 14 dagen

 1. Aansprakelijkheid

11.1    MASTERS HQ. voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. MASTERS HQ. is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit het Membershipcontract of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van MASTERS HQ.. Onverminderd het bovenstaande kan MASTERS HQ. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn mee gehecht, opgeplakt of aangebracht.

11.2    De aansprakelijkheid van MASTERS HQ. gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal 50% van de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin MASTERS HQ. zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

11.3    De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door MASTERS HQ..

11.4    MASTERS HQ. is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen.

 1. Overmacht

12.1    Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop MASTERS HQ. of Member geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden Dit geldt ook voor het niet kunnen uitvoeren van events door overheidsredenen.

12.2    Zodra de situatie van overmacht langer dan 13 (dertien) maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen.

12.3    Als MASTERS HQ. door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot mee hechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft MASTERS HQ. het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is MASTERS HQ. verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

 1. Duur ontbinding

13.1    Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Membershipcontract, gaat de contracttermijn van ieder jaar in op 1 januari t/m 31 december.

13.2    De duur van het Membershipcontract is drie jaar tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het Membershipcontract. Indien een Membershipcontract voor 1 jaar is aangegaan komt er een toeslag van 65% voor alle Memberships.

13.3    Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

(a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;

(b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;

(c) de andere Partij in surseance van betaling verkeert;

(d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;

(e) de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor MASTERS HQ. onder meer wordt verstaan het staken van Master MAGAZINE of het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt;

(f) de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en

(g) de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Membershipcontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

13.4    MASTERS HQ. is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door MASTERS HQ..

13.5    De Overeenkomst wordt automatische 6 maanden voor het einde van de overeenkomst verlengd voor dezelfde overeengekomen periode. Opzegging dient maximaal voor eind juni van het laatste contractuele jaar te geschieden.

 1. Intellectuele Eigendom

14.1    De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die MASTERS HQ. in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij MASTERS HQ. of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent MASTERS HQ. aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

14.2    Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens MASTERS HQ. geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij MASTERS HQ., tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van MASTERS HQ. schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan MASTERS HQ. een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan MASTERS HQ. ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Dit bedrag is direct opeisbaar zonder gerechtelijke tussenkomst. Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door MASTERS HQ. geleden schade vergoeden.

14.3    De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan MASTERS HQ. verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door MASTERS HQ. verleent de Opdrachtgever aan MASTERS HQ. gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart MASTERS HQ. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door MASTERS HQ. van de door de Opdrachtgever aan MASTERS HQ. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 1. Privacy/ cookies

15.1    MASTERS HQ. zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van MASTERS HQ.. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan MASTERS HQ. voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.

15.2    Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van MASTERS HQ., tenzij MASTERS HQ. en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding

16.1    Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht voort.

16.2    Bovenstaande geheimhoudingsplicht bestaan niet indien en voor zover:

(a) een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;

(b) de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en

(c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

 1. Overige bepalingen
 • De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht.
 • MASTERS HQ. mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MASTERS HQ.. MASTERS HQ. mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. MASTERS HQ. zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
 • Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.
 • In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Opdracht.
 1. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

18.1    Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2    Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen MASTERS HQ. en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 26 mei

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTEREN MASTERS MAGAZINE

 

 1. Definities
  • Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een Mediabureau een Opdracht plaatst bij MASTERS HQ.;
  • Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een Adverteerder;
  • Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen MASTERS HQ. en Adverteerder of Mediabureau, aangegaan ter zake de levering van Diensten;
  • Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld;
  • Advertorial: reclame-uiting of -boodschap met een redactioneel en commercieel karakter;
  • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Advertentie Voorwaarden;
  • Diensten: de door MASTERS HQ. aan Adverteerder op basis van de Opdracht te leveren diensten. Onder de Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie in het MAGAZINE van MASTERS HQ.
  • Herplaatsing: elke volgende levering van een Dienst met betrekking tot dezelfde Advertentie;
  • Inleverdatum: uiterste datum waarop MASTERS HQ. nog druk gereed materiaal van Adverteerder voor een specifieke advertentieplaatsing accepteert;
  • Mediabureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig krachtens last of volmacht van een Adverteerder met MASTERS HQ. een Advertentiecontract sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
  • Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten;
  • Opdrachtgever: Adverteerder en of het Mediabureau;
  • Partijen: Opdrachtgever en MASTERS HQ. tezamen;
  • Plaatsingskosten: de door de Opdrachtgever na aftrek van kortingen, netto verschuldigde vergoeding voor de geleverde Diensten exclusief productiekosten;
  • MASTERS HQ.: de navolgende tot de MASTERS HQ. BV behorende vennootschappen: gevestigd te Amstelveen en kantoorhoudende te (1184 TZ) Amstelveen, aan Amstelzijde 87, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 57446601,
  • Sluitingsdatum: uiterste datum waarop MASTERS HQ. nog Opdrachten van Adverteerder voor specifieke te leveren Diensten accepteert;
 1. Toepasselijkheid
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentiecontracten tussen MASTERS HQ. en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan. Deze Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van het Advertentiecontract tussen MASTERS HQ. en Opdrachtgever.
 • MASTERS HQ. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Advertentiecontracten. Met het geven van nieuwe Opdrachten (Herplaatsingen daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen MASTERS HQ. en Opdrachtgever worden afgeweken.
 • MASTERS HQ. wijst de toepassing van enige (algemene) Voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
 • In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, het Advertentiecontract en/of andere Voorwaarden waarnaar in deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt tussen deze Voorwaarden de volgende rangorde. Het Advertentiecontract prevaleert boven de Algemene Voorwaarden, welke op hun beurt prevaleren boven eventuele andere van toepassing verklaarde Voorwaarden.
 1. Aanbod en totstandkoming
  • Het Advertentiecontract komt tot stand door een schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door MASTERS HQ. verstrekte schriftelijke contract of door een mondelinge acceptatie.
  • MASTERS HQ. kan op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken tot levering van Diensten. De offerte is geldig voor de termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen, zal de offerte veertien (14) dagen geldig zijn.
  • MASTERS HQ. kan op verzoek van de Opdrachtgever een Optie verlenen op de levering van een Dienst. MASTERS HQ. is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen.
  • De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een MAGAZINE is beperkt en kan per MAGAZINE-titel en per editie verschillen.
  • Diensten waarbij bijzondere kleuren, zoals onder andere goud en zilver, in de Advertentie zijn verwerkt, zijn slechts op aanvraag en bij uitzondering mogelijk. Voor de bijzondere kleuren gelden aparte tarieven.
 1. Voorschriften aanlevering
  • Indien Opdrachtgever aan MASTERS HQ. niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of -materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft MASTERS HQ. het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
  • Het Advertentiemateriaal moet in het bezit van MASTERS HQ. zijn voor de door MASTERS HQ. vastgestelde Inleverdatum van het betrokken MAGAZINE. MASTERS HQ. behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal dat na de Inleverdatum in het bezit van MASTERS HQ. is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.
  • Advertentiemateriaal dient via masters@mastershq.nlte worden aangeleverd als een digitaal bestand vervaardigd volgens de specificaties die vermeld zijn in de brochure.
  • MASTERS HQ. neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. MASTERS HQ. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.
 1. Afwijzing/ opschorting
  • MASTERS HQ. is te allen tijde gerechtigd een Advertentie te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het MAGAZINE waarin de Advertenties geplaatst zouden worden dan wel andere zwaarwegende redenen van de kant van MASTERS HQ..
  • MASTERS HQ. behoudt zich daarnaast het recht de Advertentie te weigeren indien het strijdigheid met de wet- en regelgeving (artikel 6) en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door MASTERS HQ. (artikel 4). Weigering tot levering van de Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
  • In geval de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Advertentie Voorwaarden vermelde of met MASTERS HQ. overeengekomen Voorwaarden, is MASTERS HQ. gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel het Advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 1. Garantie/ vrijwaring door Opdrachtgever
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat de bij MASTERS HQ. aangeleverde Advertenties voldoen aan wet- en regelgeving. MASTERS HQ. heeft het recht om de Diensten waaronder plaatsing van de Advertentie(s) die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoet (voldoen) te weigeren, Opdrachtgever blijft in dat geval jegens MASTERS HQ. gehouden om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen.
 • De Opdrachtgever vrijwaart MASTERS HQ., alsmede voor haar werkzame derden, voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voortvloeiende uit: (a) het gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever/Adverteerder; en (b) het handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever/Adverteerder in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever stelt MASTERS HQ. en voor haar werkzame derden in bovenstaande gevallen daarnaast schadeloos voor kosten, schaden en interesten die als gevolg hiervan ontstaan. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht van deze derden, waaronder mede begrepen de Europese Centrale Bank met betrekking tot bankbiljetten.
 • Indien de aangeleverde Advertentie (een verwijzing naar) een door de Adverteerder georganiseerd kansspel bevat, dan dient Adverteerder daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is Adverteerder tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart MASTERS HQ. ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst.
 1. Uitvoering Opdracht Verplichtingen MASTERS HQ.
 • MASTERS HQ. zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Opdracht. MASTERS HQ. verplicht zich om de afspraken in de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 • MASTERS HQ. behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder het Advertentiecontract, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. MASTERS HQ. is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
 • MASTERS HQ. streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan bij de levering van Diensten geen exacte reproductie garanderen. Opdrachtgever moet rekening houden met de mogelijkheid van druk- en kleurafwijkingen. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de reproductiekwaliteit zal door de drukkerij, in opdracht van MASTERS HQ., een proef worden vervaardigd. Uitsluitend deze proef dient als uitgangspunt om de reproductiekwaliteit te beoordelen.
 • MASTERS HQ. is gerechtigd om Diensten die voor een bepaalde editie van een MAGAZINE zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat MAGAZINE te verplaatsen.
 • Eventuele klachten ten aanzien van door MASTERS HQ. geleverde Diensten over onder andere de wijze van reproduceren van het Advertentiemateriaal, plaatsing van de Advertentie en/of kleurkwaliteit dienen binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van het betreffende MAGAZINE, of de eerste vertoning online schriftelijk aan MASTERS HQ. ter kennis te zijn gebracht.
 • Adverteerder zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in het Advertentiecontract. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in het Advertentiecontract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:

(a) het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;

(b) het doen van onrechtmatige uitlatingen;

(c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastigvallen van personen;

(d) het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;

(e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door MASTERS HQ. aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;

(f) het aannemen van een valse identiteit;

(g) het beperken van derden in de mogelijkheid de door MASTERS HQ. aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.

 1. Tarieven

8.1  Op iedere Opdracht zijn van toepassing de tarieven die door MASTERS HQ. op het moment of gedurende de periode van de levering van Diensten worden gehanteerd met betrekking tot de Diensten. Hiernaast kan MASTERS HQ. Advertentievormen hanteren waarbij geen standaard vastgestelde tarieven gelden, maar een daarbij van geval tot geval te bepalen prijs.

8.2  Ten aanzien van de Diensten worden de Advertentietarieven door middel van brochures gepubliceerd.

8.3  MASTERS HQ. behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Opdrachtgever heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

 1. Vergoeding en betaling
 • De Opdrachtgever zal voor de door MASTERS HQ. geleverde Diensten de in het Advertentiecontract vermelde vergoeding betalen, op de in het Advertentiecontract aangewezen wijze. Betaling van de Diensten geschiedt achteraf, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. MASTERS HQ. kan daarbij bedingen dat zij het recht heeft voorschotbedragen in rekening te brengen. Alle in het Advertentiecontract/ Opdracht vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
 • MASTERS HQ. zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt per post of digitaal. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om door MASTERS HQ. onterecht geïncasseerde bedragen binnen de weigeringstermijn van vijf (5) dagen terug te (doen) boeken.
 • Indien betaling door de Opdrachtgever van de vergoeding geschiedt middels automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde in rekening gebracht.
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan MASTERS HQ. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door MASTERS HQ. aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 • Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is MASTERS HQ. gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever is gedurende 30 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij MASTERS HQ. te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel 9 onverkort van toepassing. Zolang de Opdrachtgever het Advertentiecontract dan wel de opdracht tot het verlenen van Diensten niet heeft getekend, is hij niet bevoegd tot reclamering ter zake nota’s uit hoofde van dat Advertentiecontract of die Opdracht.
 • Als de Diensten bestaan uit het plaatsing van een Advertentie op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor MASTERS HQ. in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Opdrachtgever betaald worden.
 1. Annulering

10.1Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de samenwerking eenzijdig te beëindigen na het tekenen van de overeenkomst.

10.2Als de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke/speciale positie of andere uiting waarvoor MASTERS HQ. in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken, door toedoen van Opdrachtgever geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moeten extra kosten door Opdrachtgever worden betaald.

10.3 Bij annulering door Opdrachtgever van de door MASTERS HQ. te leveren Digitale Diensten, is Opdrachtgever alle kosten die MASTERS HQ. reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Opdrachtgever verschuldigd.

 1. Aansprakelijkheid

11.1     MASTERS HQ. voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. MASTERS HQ. is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentiecontract of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van MASTERS HQ.. Onverminderd het bovenstaande kan MASTERS HQ. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, noch voor de eventuele aantasting daarvan als gevolg van andere sachets of proefmonsters of andere Plusproposities, die in de nabijheid daarvan zijn meegehecht, opgeplakt of aangebracht.

11.2     De aansprakelijkheid van MASTERS HQ. gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin MASTERS HQ. zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

11.3     De Opdrachtgever draagt het risico van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Opdrachtgever door MASTERS HQ..

11.4     MASTERS HQ. is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen. 

 1. Overmacht

12.1     Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder de Opdracht indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop MASTERS HQ. of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

12.2     Zodra de situatie van overmacht langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Opdracht per omgaande schriftelijk te beëindigen.

12.3     Als MASTERS HQ. door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie een advertentieopdracht dan wel een opdracht tot meehechten c.q. opplakken van een Pluspropositie uit te voeren, dan heeft MASTERS HQ. het recht om de uitvoering van die Opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is MASTERS HQ. verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

 1. Duur ontbinding

13.1     Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het Advertentiecontract, gaat de contracttermijn in op de datum dat het contract is getekend.

13.2     Beide Partijen zijn gerechtigd om de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:

(a) de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;

(b) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;

(c) de andere Partij in surseance van betaling verkeert;

(d) er surseance van betaling voor de andere Partij is aangevraagd;

(e) de andere Partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt, waaronder voor MASTERS HQ. onder meer wordt verstaan het staken van een MAGAZINE titel of het sluiten van de Website ten aanzien waarvan de Opdracht is verstrekt;

(f) de levering van de overeengekomen Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en

(g) de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

13.4     MASTERS HQ. is gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door MASTERS HQ..

 1. Intellectuele Eigendom

14.1     De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die MASTERS HQ. in het kader van de Opdracht levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij MASTERS HQ. of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent MASTERS HQ. aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

14.2     Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens MASTERS HQ. geproduceerde voorstellen, concepten, redactionele bijdragen, producten of andere onderdelen van haar Diensten berust bij MASTERS HQ., tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat de directe bijdrage van de Opdrachtgever aan de ontwikkeling van wezenlijk belang is geweest. Indien Opdrachtgever het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van MASTERS HQ. schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan MASTERS HQ. een boete verschuldigd zijn ter grootte van de door Opdrachtgever aan MASTERS HQ. ter zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van € 25.000 (vijfentwintigduizend Euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door MASTERS HQ. geleden schade vergoeden.

14.3     De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die de Opdrachtgever aan MASTERS HQ. verstrekt in het kader van de Opdracht, blijven berusten bij de Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door MASTERS HQ. verleent de Opdrachtgever aan MASTERS HQ. gedurende de looptijd van de Opdracht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart MASTERS HQ. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door MASTERS HQ. van de door de Opdrachtgever aan MASTERS HQ. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 1. Privacy/ cookies

15.1     MASTERS HQ. zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van MASTERS HQ.. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan MASTERS HQ. voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.

15.2     Persoonsgegevens die als onderdeel van de Opdracht worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van MASTERS HQ., tenzij MASTERS HQ. en Opdrachtgever afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding

16.1     Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en de duur van de Opdracht. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Opdracht voort.

16.2     Bovenstaande geheimhoudingsplicht bestaan niet indien en voor zover:

(a) een Partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;

(b) de informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet; en

(c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie.

 1. Overige bepalingen
  • De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht.
 • MASTERS HQ. mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.
 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. MASTERS HQ. mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdracht wel overdragen aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. MASTERS HQ. zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
 • Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of          internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene            Voorwaarden of de Opdracht onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen   Partijen nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige          bepaling in overeenstemming zijn.
 • In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Opdracht, prevaleert hetgeen is neergelegd in de Opdracht.
 1. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

18.1     Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2     Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen MASTERS HQ. en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2020.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN MASTERS HQ BV

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van MASTERS HQ BV.

 

MASTERS HQ BV

Amstelzijde 87

1184 TZ Amstelveen

020 85 11 450

info@mastershq.nl

KvK-nummer: 57446601

Btw-nummer: NL852583461B01

Artikel 1. Definities

1.1 MASTERS HQ BV: gevestigd te Amstelveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als MASTERS HQ BV onder registratienummer 57446601.

1.2 Abonnee: de Klant die met MASTERS HQ BV een Overeenkomst in het kader van een Abonnement is aangegaan.

1.3 Abonnement: de Overeenkomst tussen MASTERS HQ BV en Abonnee op basis waarvan het Magazine gedurende de Abonnementsperiode en tegen betaling van de Abonnementsgelden op regelmatige basis wordt geleverd aan Abonnee.

1.4 Abonnementsgelden: de vergoeding die Abonnee aan MASTERS HQ BV verschuldigd is in verband met het Abonnement voor elke Abonnementsperiode.

1.5 Abonnementsperiode: de looptijd van een Abonnement uitgedrukt in een periode waarin het Magazine periodiek wordt geleverd aan Abonnee.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.7 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met MASTERS HQ BV.

1.8 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen MASTERS HQ BV en Klant strekkende tot de verkoop van producten en/of tot het op basis van een Abonnement op regelmatige basis leveren van het Magazine.

1.9 Magazine: een door MASTERS HQ BV uitgegeven editie van het magazine MASTERS.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van MASTERS HQ BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende de aanvaarding van een aanbod, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden of het aanbod van MASTERS HQ BV, dan zijn deze voor MASTERS HQ BV slechts bindend, indien en voor zover deze door MASTERS HQ BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle vermelde prijzen in van MASTERS HQ BV afkomstige materialen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld.

3.3 Alle van MASTERS HQ BV afkomstige materialen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MASTERS HQ BV kan echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie in van MASTERS HQ BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 MASTERS HQ BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van MASTERS HQ BV en het voldoen aan de daarbij door MASTERS HQ BV gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod van MASTERS HQ BV via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MASTERS HQ BV de ontvangst daarvan per email.

4.3 MASTERS HQ BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MASTERS HQ BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4.4 Klant dient er zorg voor te dragen dat de door hem opgegeven adres- en betaalgegevens correct zijn.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1 Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen dertig (30) dagen geleverd worden.

5.2 Leveringen in het kader van een Abonnement worden bezorgd op het bij MASTERS HQ BV bekende adres. Abonnee is verplicht wijzigingen van zijn adres- of betaalgegevens tijdig aan MASTERS HQ BV bekend te maken. MASTERS HQ BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.

5.3 MASTERS HQ BV raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.

5.4 Zodra de te leveren producten door Klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

5.5 MASTERS HQ BV is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Indien Klant het alternatief geleverde product niet wenst te accepteren, dan is Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en kosteloos te retourneren.

5.6 MASTERS HQ BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

6.2 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met MASTERS HQ BV binnen de bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden, tenzij het product conform lid 11 van dit artikel uitgezonderd is van het herroepingsrecht.

6.3 Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan MASTERS HQ BV een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Klant gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping.

6.4 Bij de aankoop van producten gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de Klant, of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het (laatste) product uit de bestelling heeft ontvangen. Bij een Abonnement gaat de bedenktermijn lopen op de dag nadat de Klant de eerste editie van het Magazine heeft ontvangen.

6.5 Tijdens de bedenktermijn dient Klant zorgvuldig om te gaan met hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst heeft ontvangen. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. In het geval dat Klant bij de inspectie verder gaat dan nodig is om het product te beoordelen, dan is Klant verantwoordelijk voor de daardoor ontstane waardevermindering.

6.6 Nadat Klant de ontbinding aan MASTERS HQ BV kenbaar heeft gemaakt, dient Klant binnen veertien (14) dagen het product of producten volgens de redelijke instructies van MASTERS HQ BV terug te zenden. Het is ook mogelijk om het product binnen de bedenktermijn – als bedoeld in lid 2 – direct terug te zenden, mits bij de retourzending een ondubbelzinnige verklaring is gevoegd waaruit blijkt dat Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

6.7 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

6.8 Indien Klant een Overeenkomst met betrekking tot een Abonnement overeenkomstig de voorwaarden van dit artikel ontbindt, dan is Abonnee in beginsel verplicht de ontvangen editie(s) van het Magazine en een eventueel ontvangen welkomstcadeau aan MASTERS HQ BV terug te zenden. Dit is slechts anders in het geval Abonnee akkoord gaat met een voorstel van MASTERS HQ BV om de waarde van hetgeen Abonnee heeft ontvangen te verrekenen met het conform volgend lid aan Abonnee terug te betalen bedrag.

6.9 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling zullen bij retour van de gehele bestelling, aan Klant worden terugbetaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MASTERS HQ BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij MASTERS HQ BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag MASTERS HQ BV wachten met terugbetalen tot MASTERS HQ BV het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.10 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. a) producten die in verband met hygiëne of gezondheidsbescherming verzegeld geleverd worden en waarvan

Klant de verzegeling na aflevering heeft verbroken;

 1. b) producten die overeenkomstig specificaties van Klant zijn vervaardigd (maatwerk);
 2. c) de levering van losse nummers van een tijdschrift;
 3. d) de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. e) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur op fysieke dragers waarvan na levering de verzegeling is verbroken.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

7.1 Klant dient betalingen aan MASTERS HQ BV volgens de in de bestelprocedure gekozen betaalmethode te voldoen. De beschikbare betaalmethoden zijn afhankelijk van het door Klant geselecteerde product of Abonnement. MASTERS HQ BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigingen.

7.2 Bij het afsluiten van een Abonnement geeft de Klant een machtiging af tot automatische incasso aan MASTERS HQ BV of een door haar ingeschakelde derde. Klant dient ervoor zorg te dragen dat de incasso uitgevoerd kan worden op het tijdstip van incasso. Stornering van geïncasseerde bedragen ontheft Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting(en) jegens MASTERS HQ BV.

7.5 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst voldoet is MASTERS HQ BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7.6 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Klant, nadat Klant door de MASTERS HQ BV is gewezen op de overschrijding van de betaaltermijn en MASTERS HQ BV de Klant hierna een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MASTERS HQ BV gerechtigd de door MASTERS HQ BV gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

7.7 Met betrekking tot prijzen voor een Abonnement behoudt MASTERS HQ BV zich het recht voor de hoogte van de Abonnementsgelden te wijzigen voor zowel bestaande Abonnementen als voor Abonnementen die stilzwijgend zijn verlengd. Bij het wijzigingen van de Abonnementsgelden kan MASTERS HQ BV onder meer aansluiting zoeken bij de toepasselijke Consumentenprijsindex. In geval een prijswijziging binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst wordt doorgevoerd, verkrijgt Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1 MASTERS HQ BV draagt er zorg voor dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, draagt MASTERS HQ BV er tevens zorg voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door MASTERS HQ BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

8.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt MASTERS HQ BV daarvan in kennis te stellen.

8.4 Indien MASTERS HQ BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

9.2 De totale aansprakelijkheid van MASTERS HQ BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst door Klant betaalde prijs (exclusief btw), met een maximum van €100,-.

9.3 Aansprakelijkheid van MASTERS HQ BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op MASTERS HQ BV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MASTERS HQ BV of in geval van schade door dood of zwaar lichamelijk letsel.

9.5 De aansprakelijkheid van MASTERS HQ BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant MASTERS HQ BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en MASTERS HQ BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MASTERS HQ BV in staat is adequaat te reageren.

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MASTERS HQ BV meldt.

9.7 In geval van overmacht is MASTERS HQ BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van MASTERS HQ BV.

10.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van elke andere, al dan niet samenhangende, vordering die MASTERS HQ BV direct jegens Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in een of meer van zijn verplichtingen jegens MASTERS HQ BV.

Artikel 11. Duur en beëindiging van een Abonnement

11.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de Abonnementsperiode en kan niet tussentijds worden opgezegd.

11.2 Tegen het einde van de Abonnementsperiode wordt het Abonnement – niet zijnde een cadeau- of proefabonnement – stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Klant het Abonnement heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

11.3 Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging indien Klant een nieuw aanbod van MASTERS HQ BV heeft aanvaard. In dat geval is er sprake van een nieuwe Overeenkomst en kan het nieuwe Abonnement overeenkomstig lid 1 niet tussentijds worden opgezegd.

11.4 De hoogte van de Abonnementsgelden kan na stilzwijgende verlenging anders zijn, indien dit bij het aangaan van de Overeenkomst is afgesproken. Indien er niks is afgesproken, dan is de Abonnee na stilzwijgende verlenging Abonnementsgelden verschuldigd welke – behoudens wijzigingen conform artikel 7.7 – gelijk zijn aan de Abonnementsgelden die Abonnee verschuldigd was voor Abonnementsperiode voorafgaand aan de verlenging.

11.5 Een Abonnement dat stilzwijgend is verlengd voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door Abonnee worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging van een abonnement kan schriftelijk per (aangetekende) post of per e-mail aan info@mastershq.nl. Klant dient er zorg voor te dragen dat de opzegging MASTERS HQ BV tijdig bereikt. MASTERS HQ BV zal zorgdragen voor onverwijlde bevestiging van ontvangst van de opzegging.

11.6 MASTERS HQ BV kan een Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van een (1) maand.

11.7 Na opzegging door Abonnee of MASTERS HQ BV worden eventueel te veel betaalde bedragen naar rato aan Abonnee gerestitueerd.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 MASTERS HQ BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 13. Klachtenprocedure

13.1 Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van MASTERS HQ BV, dan kan hij bij MASTERS HQ BV telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.

13.2 MASTERS HQ BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MASTERS HQ BV binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

13.3 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via de website ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf laat deze rechtskeuze de bescherming die Klant op grond van het dwingende recht van zijn woonplaats geniet, onverlet.

14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar MASTERS HQ BV gevestigd is.

14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

BEZOEKERSVOORWAARDEN MASTERS EXPO


Artikel 1 –Bezoekersvoorwaarden

1.1 Deze Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing voor Bezoekers van MASTERS EXPO georganiseerd door MASTERS HQ BV.

1.2 MASTERS HQ BV zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek aan MASTERS EXPO  naar wens van de Bezoeker te laten verlopen.

Artikel 2 – Kaartverkoop / Aanbiedingen / Prijzen

2.1 Alle door MASTERS HQ BV, dan wel door Derden gedane aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven in relatie tot MASTERS EXPO zijn vrijblijvend. MASTERS HQ BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door MASTERS HQ BV en/of Derden en anderen aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van entreebewijzen door Derden.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van RAI Amsterdam en MASTERS HQ BV te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van de betreffende hal in RAI Amsterdam.

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie door MASTERS HQ BV van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruikmaakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie door MASTERS HQ BV van de toegangsprijs plaats.

2.4 De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van MASTERS HQ BV of van andere erkende (voor)verkoopadressen. MASTERS HQ BV is nimmer aansprakelijk voor toegangsbewijzen die door Derden en andere derden verkocht worden. Alleen de bij de door MASTERS HQ BV /Derden erkende verkooppunten gekochte toegangsbewijzen worden aanvaard.

Artikel 3 – Verblijf RAI Amsterdam

3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in RAI Amsterdam dient de Bezoeker niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van MASTERS EXPO geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de (als zodanig kenbare) functionarissen van RAI Amsterdam en MASTERS HQ BV gegeven aanwijzingen en instructies stipt op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van RAI Amsterdam of MASTERS HQ BV de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor MASTERS EXPO de verdere toegang tot RAI Amsterdam worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken en van andere kosten.

3.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

 1. a) aan derden in RAI Amsterdam goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. b) (huis)dieren de RAI Amsterdam in te brengen;
 3. c) naar het oordeel van een functionaris van RAI Amsterdam of MASTERS HQ BV gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen RAI Amsterdam in te brengen c.q. met zich mee te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald door RAI Amsterdam; De beveiliger mag na instemming van de bezoeker de tassen en meegebrachte goederen van de bezoeker controleren op verboden en niet toelaatbare voorwerpen. Als een bezoeker, leverancier of personeelslid hier geen toestemming voor geeft, mag de beveiliger hem of haar de toegang ontzeggen. Voor tassen die niet toegelaten kunnen worden op de beurs is er een algemene bewaakte garderobe aanwezig.
 4. d) in RAI Amsterdam te roken.

3.3 In bijzondere gevallen kan MASTERS HQ BV bepalen dat het de Bezoeker niet is toegestaan foto- , video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur en telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in RAI Amsterdam te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van RAI Amsterdam en MASTERS HQ BV zijn in dat geval bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in RAI Amsterdam in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot MASTERS EXPO s worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.

De bezoeker dient zich te realiseren dat andere bezoekers foto’s kunnen nemen in RAI Amsterdam tijdens MASTERS EXPO.

3.4 MASTERS HQ BV behoudt zich het recht voor van MASTERS EXPO waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.

3.5 Om redenen van beveiliging dient de Bezoeker identificeerbaar te zijn. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn of haar gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot MASTERS EXPO ontzegd.

3.6 Kinderen jonger dan 18 jaar mogen MASTERS EXPO uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.

3.7 Een bezoeker van MASTERS EXPO zal geen eigen eten en drinken nuttigen. Uitsluitend het eten en drinken wat aangeboden wordt door cateringpunten op MASTERS EXPO.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid van MASTERS HQ BV

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in RAI Amsterdam is voor eigen rekening en risico.

4.2 MASTERS HQ BV is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MASTERS HQ BV, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen MASTERS HQ BV verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van MASTERS HQ BV wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. a) schade ten gevolge van het handelen van Derden/derden, waaronder begrepen door MASTERS HQ BV /Derden ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) RAI Amsterdam en de door andere derden ingeschakelde personen;
 2. b) schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van RAI Amsterdam/ MASTERS HQ BV gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. c) (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van MASTERS EXPO waarop de overeenkomst tussen MASTERS HQ BV en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. d) schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.

4.3 MASTERS HQ BV is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van MASTERS HQ BV. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van MASTERS HQ BV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien –, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, terreur en/of terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in RAI Amsterdam, stakingen, ziektes, epidemieën en pandemieën, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Artikel 5 – Reclame / Klachten

5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen MASTERS HQ BV en de Bezoeker dienen de directie van MASTERS HQ BV bij voorkeur onverwijld, en in ieder geval binnen één maand, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door MASTERS HQ BV niet meer in behandeling genomen.
5.2 Reclame is in beginsel niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door MASTERS HQ BV te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van MASTERS HQ BV:

 1. a) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optreden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van MASTERS EXPO naar een andere datum;
 2. b) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van MASTERS EXPO waarop de overeenkomst tussen MASTERS HQ BV en de Bezoeker betrekking heeft;
 3. c) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers, zal MASTERS HQ BV het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
 4. d) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan RAI Amsterdam, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 5. e) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de hallen van RAI Amsterdam, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud;
 6. f) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van RAI Amsterdam;

Artikel 6 – Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de Bezoeker worden door MASTERS HQ BV en eventuele derden verwerkers verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 7 – Overmacht                                

Indien MASTERS HQ BV door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de bezoeker kan voldoen wordt de nakoming van die verplichting voor de duur van de overmacht toestand opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van MASTERS HQ BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MASTERS HQ BV kan worden gevergd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), stakingen, ziektes, epidemieën en pandemieën, niet-nakoming door leveranciers van wie organisator bij de uitvoering van MASTERS EXPO afhankelijk is (waaronder begrepen de exploitant van de Expositieruimte en het standbouwbedrijf), inbraak, telecommunicatiestoringen en/of in verband met enige instructie van ter zake bevoegde autoriteiten. De gekochte tickets worden dan omgezet naar tickets voor MASTERS EXPO 2023.

Artikel 8 – Restbepalingen

MASTERS HQ BV behoudt zich het recht voor de Algemene Bezoekersvoorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Bezoekersvoorwaarden vervangen alle voorgaande algemene bezoekersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door MASTERS HQ BV.

De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van RAI Amsterdam.

Artikel 9 – Aanvullende bezoekvoorwaarden in verband met Corona

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus, zijn onderstaande aanvullende bezoekvoorwaarden van kracht. Daar waar sprake is van tegenstrijdigheden tussen de aanvullende en reguliere bezoekvoorwaarden, krijgen de aanvullende voorwaarden voorrang.
– Blijf thuis bij gezondheidsklachten;
– Alleen als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn, kunt u MASTERS EXPO bezoeken;
– Volg de geldende hygiënemaatregelen (niezen, handen wassen etc.);
– Volg aanwijzingen van het personeel te allen tijde op.

Indien een Bezoeker tekenen van verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius of koorts heeft, is MASTERS EXPO gerechtigd de Bezoeker zonder overleg te weigeren of van MASTERS EXPO te verwijderen.

Door MASTERS EXPO te bezoeken gaat u akkoord met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten als aanvulling op onze reguliere bezoekvoorwaarden. Als u hier vragen over heeft, stel deze dan voorafgaand aan uw bezoek: mail naar info@mastershq.nl of bel 020-8511450.

ALGEMENE VOORWAARDEN WINACTIES MASTERS HQ

 

1.1 Winacties worden uitgeschreven door MASTERS HQ BV gevestigd te Amstelveen. Op winacties zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

1.2 Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u het betreffende inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

1.3 Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

1.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag.

1.5 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

1.6 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

1.7 De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

1.8 Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

1.9 MASTERS HQ BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

1.10 Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

1.11 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

1.12 Mogelijke kansspelbelasting wordt door de aanbieder van de prijs betaald.

1.13 Medewerkers van MASTERS HQ BV zijn uitgesloten van deelname.

1.14 De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door MASTERS HQ BV voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden tenzij anders aangegeven.

1.15 Deelnemers worden automatisch ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief. Uitschrijven is op elk moment mogelijk.

1.16 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door MASTERS HQ BV .

1.17 MASTERS HQ BV  handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de via: 020 – 85 11 450 of per e-mail via: info@mastershq.nl